Data: 7 marca 2022

Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 marca 2022 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 1.758,800 zł. Do rejestru wpisano 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Jednocześnie dokonano rejestracji zmian w statucie Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz zmiany statutu.
Poprzednia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.599.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).”
Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.758.800,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).
f) 1.598.00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu