Ditix

Kim jesteśmy?

Działalność Emitenta związana jest z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Emitent nabywa wierzytelności i odzyskuje je na własny rachunek. Emitent specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności masowych, rozdrobnionych, których zakup odbywa się w drodze przetargu lub złożenia przez Emitenta indywidualnej oferty cenowej. Emitent, nabywając wierzytelności pieniężne staje się, na podstawie zawartej umowy cesji, ich właścicielem i nabywa prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności, Emitent podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskania części bądź całości wierzytelności. Emitent prowadzi działalność operacyjną na terenie całego kraju z uwagi na rozproszenie dłużników. Działalność Emitenta opiera się na kontakcie z dłużnikiem oraz na prawnych formach odzyskiwania należności wynikających z wierzytelności. Głównym źródłem przychodu Emitenta są kwoty odzyskiwane z wierzytelności pieniężnych (masowych), które mogą wynikać z zaciągniętych przez dłużników w bankach lub innych instytucjach pożyczkowych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na nabycie sprzętu gospodarstwa domowego lub na inne, najczęściej konsumpcyjne cele. Do wierzytelności masowych zalicza się również zadłużenie wobec operatorów telekomunikacyjnych, telewizji kablowych, internetowych, z tytułu mandatów, opłat za media, oraz innych, charakteryzujących się niską średnią wartością zadłużenia.

Ditix SA

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

REGON: 362808925
NIP: 7010524116
KRS: 0000589701

Kapitał zakładowy 1.868.800 złotych (w pełni opłacony)

+48 22 427 89 96
+48 516 009 470
biuro@ditix.pl