Podstawowe dane finansowe

(w tys. zł) 2023* 2022* 2021 2020  2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 281 257 378 658 1 718 1 262 2 844 326 51
Wynik operacyjny -498 -261 -229 -170 242 283 644 113 24
Zysk (strata) netto -500 -260 -176 -102 190 204 502 61 18
Aktywa razem 2148 2766 2869 2 976 25 677 23 117 10 298 17 504 3 634
Kapitał podstawowy 1869 1869 1599 1 599 1 500 1 500 1 500 1 000 100
Kapitał własny 2064 2564 2421 2 601 2 475 2 286 2 081 1 579 518
Zobowiązania długoterminowe 0 67 178 226 301 0 0 3 629 526
Zobowiązania krótkoterminowe 85 135 270 150 150 82 68 272 61
Liczba akcji (w tys. sztuk) 18688 18688 15990 15990 15000 15000 15000 10 000 100
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 0,1104 0,1372 0,1514 0,163 0,165 0,15 0,14 0,16 5,18
*dane skonsolidowane Grupy Kapitałowejmodule Advanced settings.