Podstawowe dane finansowe

(w tys. zł) 2022 2021 2020  2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 257 378 658 1 718 1 262 2 844 326 51
Wynik operacyjny -261 -229 -170 242 283 644 113 24
Zysk (strata) netto -260 -176 -102 190 204 502 61 18
Aktywa razem 2766 2869 2 976 25 677 23 117 10 298 17 504 3 634
Kapitał podstawowy 1869 1599 1 599 1 500 1 500 1 500 1 000 100
Kapitał własny 2564 2421 2 601 2 475 2 286 2 081 1 579 518
Zobowiązania długoterminowe 67 178 226 301 0 0 3 629 526
Zobowiązania krótkoterminowe 135 270 150 150 82 68 272 61
Liczba akcji (w tys. sztuk) 18688 15990 15990 15000 15000 15000 10 000 100
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 0,1372 0,1514 0,163 0,165 0,15 0,14 0,16 5,18
*dane skonsolidowane Grupy Kapitałowejmodule Advanced settings.