Data: 17 marca 2023

Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem DITIX Spółka Akcyjna

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z firmą Projekty
Finansowe, Audyt, Lidia Janiszewska-Wojdyła z siedzibą w Zakrzewie, wpisaną na listę firm audytorskich
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4305, umowę na badanie jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 oraz 2023.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu