Data: 4 sierpnia 2022

Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki DITIX Spółka Akcyjna

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 sierpnia
2022 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 1.868.800 zł (słownie: jeden
milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych). Do rejestru wpisano 1.100.000 (jeden milion sto
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Jednocześnie dokonano rejestracji zmian w statucie Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23
maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii
F oraz zmiany statutu.
Poprzednia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.758.800 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy
osiemset złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć groszy),
f) 1.598.00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”
Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 3 ust. 1 Statutu Spółki
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.868.800 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
osiemset złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy),
e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej
0,10 (dziesięć groszy).
f) 1.598.00 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),
g) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią G, o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy).”

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/143777-ditix-s.a.-zwz-30-06-2022.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu