Data: 30 czerwca 2022

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku DITIX
Spółka Akcyjna

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań
poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd DITIX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego
porządku obrad. Do wszystkich uchwał nie było sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7,8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu