Data: 24 maja 2022

Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii G, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące ww. subskrypcję akcji:
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 maja 2022 r.
Data zakończenia subskrypcji: 24 maja 2022 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Przydział akcji na okaziciela serii G został dokonany w dniu 24 maja 2022 r.
3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Subskrypcja objęła 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie dotyczy.
5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje na okaziciela serii G były obejmowane po cenie emisyjnej 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) za jedną akcję.
6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
− datę powstania wierzytelności,
− przedmiot wierzytelności,
− wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
− opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Nie dotyczy.
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
− przedmiot wkładów niepieniężnych,
− wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
Akcje serii G zostały opłacone wkładami pieniężnymi.
7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Na akcje serii G zapis złożyła 1 osoba.
8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Akcje serii G zostały przydzielone 1 osobie.
8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
1.100.000 akcji serii G zostało przydzielonych panu Bogdanowi Dzimira – Prezesowi Zarządu Emitenta.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.
10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.230 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) koszty promocji oferty: 0 zł.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał zapasowy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu