Data: 30 stycznia 2023

Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki DHarmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 DITIX Spółka AkcyjnaITIX Spółka Akcyjna

Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych
(jednostkowych i skonsolidowanych) w 2023 roku:
– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2022 r – 14 lutego 2023 r.
– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.
– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r.
– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
– raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 r. – 31 maja 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie
raportu bieżącego na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu