Data: 28 stycznia 2021

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w 2021 roku:

– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
– raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
– raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2020 r. – 19 marca 2021 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2020 r.
Emitent rozpoczyna publikację raportów skonsolidowanych, w związku z rejestracją w październiku 2020 r. spółki zależnej DITIX Games Sp. z o.o.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu