Raport ESPI 7/2020

Data: 13 marca 2020 r.

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 09 marca 2020 roku 6 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,130 złotych za 1 akcję,
– w dniu 10 marca 2020 roku 1 486 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1335 złotych za 1 akcję,
– w dniu 11 marca 2020 roku 9 500 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1490 złotych za 1 akcję,
– w dniu 12 marca 2020 roku 10 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1215 złotych za 1 akcję.

Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 559 155 sztuk, co stanowi 3,73 % w kapitale zakładowym oraz 3,73 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu