Raport ESPI 38/2020

Data: 2 listopada 2020r.

Tytuł: Podsumowanie realizacji skupu akcji własnych

 

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w związku z upływem terminu do realizacji skupu akcji własnych w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki dokonał podsumowania skupu akcji własnych zrealizowanych w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect.
Łączna Liczba zakupionych akcji własnych: 675 349 sztuk
Łączna wartość nominalna akcji własnych: 67 534,90 zł
Łączna wartość nabycia akcji wraz z kosztami ich nabycia: 153 836,90 zł
Łączna jednostkowa wartość nabycia jednej akcji: 0,2278 zł
Udział w kapitale zakładowym: 4,50%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,50%
Wykorzystanie kapitału rezerwowego: 30,8%
Zarząd Spółki, zgodnie z przyznanym upoważnieniem, może podjąć decyzję o umorzeniu, zabezpieczeniu lub sprzedaży akcji własnych. Zarząd Spółki rozważa sprzedaż akcji własnych i przeznaczenie środków ze sprzedaży w części lub całości na budżet związany z produkcją i wydaniem gier. Jednak żadna decyzja odnośnie dalszego przeznaczenia akcji własnych nie została jeszcze podjęta. Zarząd Spółki planuje podjąć ww. decyzję do końca I kwartału 2021 r. o czym poinformuje raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu