Raport ESPI 35/2019

Data: 14 października 2019

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2017 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 14 października 2019 roku 2 310 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1595 złotych za 1 akcję,
Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 435 816 sztuk, co stanowi 2,91 % w kapitale zakładowym oraz 2,91 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż skup akcji własnych w okresie trwania okresu zamkniętego, rozpoczynającego się 30 dni przed publikacją raportu okresowego do daty jego publikacji zgodnie z harmonogramem terminów przekazywania raportów okresowych _opublikowanym w dniu 25.01.2019 r. raportem EBI nr 01/2019_ i zgodnie z § 6 pkt 2. lit b_ Regulaminu skupu akcji własnych, pozostaje zawieszony.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu

Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu