Raport ESPI 34/2019

Data: 11 października 2019

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 7 października 2019 roku 2 411 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1650 złotych za 1 akcję,
– w dniu 8 października 2019 roku 2 417 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1600 złotych za 1 akcję,
– w dniu 9 października 2019 roku 2 420 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1595 złotych za 1 akcję,
– w dniu 10 października 2019 roku 2 426 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1595 złotych za 1 akcję,
– w dniu 11 października 2019 roku 2 433 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1595 złotych za 1 akcję.
Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 433 506 sztuk, co stanowi 2,89 % w kapitale zakładowym oraz 2,89 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu

Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu