Raport ESPI 3/2024

Data: 19 marca 2024

Tytuł: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2023 Emitent informuje, że w dniu 19 marca 2024 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. W trakcie Przeglądu Emitent dokonał oceny alternatywnych kierunków działania w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Emitenta oraz nawiązał kontakt z podmiotami, które wyrażały zainteresowanie Spółką. Po rozważeniu rozwiązań przedstawionych przez potencjalnych inwestorów strategicznych, Emitent uznał, że w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki będzie skoncentrowanie się na dotychczasowej działalności w zakresie windykacji należności, rezygnacja z produkcji gier komputerowych poprzez likwidację lub sprzedaż spółki zależnej Ditix Games sp. z o.o. oraz wstrzymanie się z dalszymi decyzjami odnośnie uruchomienia nowych segmentów działalności. Z uwagi na powyższe, Emitent zamierza realizować dotychczasową strategię z pominięciem rozwoju segmentu gier komputerowych. W przypadku zaistnienia okoliczności, które w ocenie Emitenta będą sprzyjały rozwojowi Spółki, Emitent może w przyszłości rozważyć ponowne rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=217219&title=Zako%C5%84czenie+przegl%C4%85du+opcji+strategicznych

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu