Raport ESPI 26/2020

Data: 28 sierpnia 2020

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych. Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:

– w dniu 25 sierpnia 2020 roku 3 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,221 złotych za 1 akcję.

Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 670 349 sztuk, co stanowi 4,47 % w kapitale zakładowym oraz 4,47 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu