Raport ESPI 21/2020

Data: 21 lipca 2020

Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych _dalej także „ksh”_ i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zmian treści projektów uchwał nr 21 i 22 zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad WZA FTI PROFIT S.A. zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 r.
W załączeniu pełna treść wniosku akcjonariusza o zmianę treści ww. uchwał oraz aktualna treść projektów uchwał nr 21 i 22 uwzględniająca zaproponowane zmiany.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Wniosek akcjonariusza wraz z treścią uchwał 21 i 22

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu