Raport ESPI 21/2019

Data: 14 czerwca 2019

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 10 czerwca 2019 roku 2.850 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1560 złotych za 1 akcję,
– w dniu 11 czerwca 2019 roku 4.500 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1560 złotych za 1 akcję,
– w dniu 12 czerwca 2019 roku 4.200 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1590 złotych za 1 akcję,
– w dniu 14 czerwca 2019 roku 3.750 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1550 złotych za 1 akcję,

Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 320.960 sztuk, co stanowi 2,14 % w kapitale zakładowym oraz 2,14 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu