Raport ESPI 2/2024

Data: 18 marca 2024

Tytuł: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości udziałów Ditix Games sp. z o.o. na poziomie 590 tys. zł. Po dokonaniu odpisu aktywo w postaci spółki zależnej będzie wycenione na około 30 tys. zł. Odpis jest przede wszystkim wynikiem zidentyfikowania ryzyka nieodzyskania należności od kontrahenta, w stosunku do którego spółka zależna odstąpiła od umowy realizacji gry mobilnej. Emitent ponadto informuje, że dokonanie odpisu aktualizującego nie ma wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta, w tym na płynność finansową, a skutkuje jedynie zmianą zapisów w księgach rachunkowych. Emitent podkreśla, że są to straty bilansowe, nie mające wpływu na zmniejszenie bieżących środków pieniężnych w spółce.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=217180&title=Informacja+o+dokonaniu+odpisu+aktualizuj%C4%85cego

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu