Raport ESPI 19/2019

Data: 07 czerwca 2019

Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. poprzez dodanie nowego punktu: podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie członków Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., projekty uchwał uzupełnione o zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza oraz aktualna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Załącznik:

Ogłoszenie o ZWZ na dzień 28062019 wraz ze zmianami oraz projektami uchwał.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu