Raport ESPI 19/2018

Data: 30 listopada 2018

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2017 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 27 listopada 2018 roku 1.500 sztuk po średniej cenie nabycia 0,49 złotych za 1 akcję,
– w dniu 28 listopada 2018 roku 5.950 sztuk po średniej cenie nabycia 0,60 złotych za 1 akcję,
– w dniu 29 listopada 2018 roku 6.500 sztuk po średniej cenie nabycia 0,56 złotych za 1 akcję,
– w dniu 30 listopada 2018 roku 13.877 sztuk po średniej cenie nabycia 0,77 złotych za 1 akcję,

Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 27.827 sztuk, co stanowi 0,19 % w kapitale zakładowym oraz 0,19 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu