Raport ESPI 18/2018

Data: 23 listopada 2018

Tytuł: Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki FTI PROFT S.A.

Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji. Akcje własne będą nabywane wyłącznie za pośrednictwem biura maklerskiego w transakcjach giełdowych z wyłączeniem transakcji pakietowych oraz transakcji pozagiełdowych. Nabyte akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na ich dalsze zbycie, umorzenie lub w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę. Cena zapłaty za jedną akcję, zgodnie z którą Spółka nabędzie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych rynku NewConnect, przy czym nie może być niższa niż 0,10 (dziesięć groszy) i nie wyższa od 3,00 zł (trzy złote).

Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych w ramach Programu Skupu nie będzie wyższa niż 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) włączając w to koszty ich nabycia. Maksymalna liczba Akcji nabyta w jednym dniu obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji.

Program Skupu będzie realizowany od dnia 26 listopada do maksymalnie dnia 31 października 2020 roku, nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji własnych.

Treść Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki FTI PROFIT S.A. stanowi załącznik niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik:

Regulamin skupu akcji własnych spółki FTI Profit S.A.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu