Raport ESPI 14/2022

Data: 23 maja 2022

Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.”KSH”) oraz udzielonemu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł  (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Podwyższenie nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączył prawo poboru w całości w stosunku do akcji serii G oraz ustalił cenę emisyjną jednej akcji serii G na kwotę 0,14 złotych (słownie: czternaście groszy). Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do 24 maja 2022 r. Akcje serii G pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 1) KSH. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538, ze zm.). Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki z emisji akcji na rozwój i działalność zgodnie ze strategią Spółki opublikowaną raportem ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r.
Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowa treść §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.758.800,1 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.868.800 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
d) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, oznaczonych serią D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
e) 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
f) 1.598.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy),
g) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią G, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu