Raport ESPI 13/2019

Data: 29 marca 2019

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2017 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 26 marca 2019 roku 5.000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1897 złotych za 1 akcję,
– w dniu 27 marca 2019 roku 5.000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,188 złotych za 1 akcję,
– w dniu 28 marca 2019 roku 5.000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1795 złotych za 1 akcję,

Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 243.977 sztuk, co stanowi 1,63 % w kapitale zakładowym oraz 1,63 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu