Raport ESPI 11/2018

Data: 9 października 2018

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. oraz treść projektów uchwał. NWZ zostało zwołane na wniosek akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Załącznik:

Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5-go listopada 2018 wraz z projektami uchwał.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu