Raport ESPI 07/2018

Data: 7 czerwca 2018

Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. poprzez dodanie punktu numer 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza.
Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Załącznik:

Ogłoszenie o NWZ na dzien 28062018 wraz z projektami uchwał z nowym porządkiem obrad

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu