Raport ESPI 03/2018

Data: 26 marca 2018

Tytuł: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji FTI Profit S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 283/2018 w sprawie określenia dnia 3 kwietnia 2018 roku jako dnia pierwszego notowania w ASO na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki:
a) 1.000.000 akcji serii A,
b) 4.000.000 akcji serii B,
c) 5.000.000 akcji serii C.
Wszystkie akcji są o wartości nominalnej 0,10 zł są oznaczone przez KDPW S.A. kodem PLFTIPRF00016 i będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FTIPROFIT” i oznaczeniem „FTI”.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu