Raport EBI 2/2018

Data: 10 kwietnia 2018

Tytuł: Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

Dobre praktyki FTI Profit S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu