Raport EBI 16/2018

Data: 09 października 2018

Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ FTI Profit Spółka Akcyjna

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej także „KSH”) i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A.
We wniosku wskazano, że celem zwołania NWZ jest rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
– wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
– przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
– upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
– kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane żądanie zwołania NWZ zostało zgłoszone wraz z odpowiednimi projektami uchwał, których treść publikujemy w załączeniu.
Zarząd Emitenta zamierza dokonać zwołania NWZ bez zbędnej zwłoki zgodnie z zasadami określonymi w KSH. Informacja o zwołaniu NWZ z podaniem porządku obrad i innych ustawowo wymaganych elementów treści ogłoszenia o WZ, jak również projekty uchwał WZ zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załącznik:

Projekt uchwał na NWZ na 5 listopada 2018 FTI Profit S.A.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu