Raport EBI 14/2018

Data: 29 czerwca 2018

Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FTI PROFIT S.A. na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:
– pana Łukasza Wasilewskiego i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
– pana Wojciecha Rygułę i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Kadencja Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że informacje o powołanych osobach wymagane §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu NC zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym związanym z wprowadzeniem akcji serii A, B i C na stronie internetowej Spółki https://ditix.pl/dokumenty-korporacyjne/. Oświadczenia ww. osób pozostają aktualne.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu