Raport EBI 10/2020

Data: 14 lipca 2020

Tytuł: Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA zwołanym na 11 sierpnia 2020 r.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku, zostaną poddane pod głosowanie propozycje zmian w Statucie.
Zakres proponowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
1.Spółka jest prowadzona pod firmą FTI PROFIT Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FTI PROFIT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2.Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3.Czas trwania spółki jest nieograniczony.
4.Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.
5.Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.
6.Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Janduła, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Proponowane brzemiennie § 1 Statutu Spółki:
1.Spółka jest prowadzona pod firmą …………………………….
2.Spółka może używać skrótu firmy ……………………………… oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3.Siedzibą Spółki jest Warszawa a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.
4.Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5.Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Janduła, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:
Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

Proponowane brzemiennie § 7 Statutu Spółki:
1.Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
3.Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
4.W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
5.W ramach Kapitału Docelowego Spółka może wydawać warranty subskrypcyjne.
6.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki:
f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia z takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

Proponowane brzemiennie § 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki:
§ 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji lub innych o podobnym charakterze, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia przekracza 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 lit j) Statutu Spółki:
j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) – jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,

Proponowane brzemiennie § 15 ust. 4 lit j) Statutu Spółki:
j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń na majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) – jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:
1. Czysty zysk spółki przeznacza się na:
a) kapitał zapasowy spółki,
b) dywidendę dla akcjonariuszy,
c) [skreślony]
d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce,
e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala zarząd.
3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie § 21 Statutu Spółki:
1. Czysty zysk spółki przeznacza się na:
a) kapitał zapasowy spółki,
b) dywidendę dla akcjonariuszy,
c) [skreślony]
d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce,
e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala zarząd.
3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.
4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, które określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira – Wiceprezes Zarządu